Lespakket

 50.00

  • De platenkoffer van Ede is een digitaal lespakket voor leerlingen van groep 6, 7 & 8 van het basisonderwijs.
  • De muziek van Ede Staal vormt het uitgangspunt voor verschillende (creatieve) opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waarbij Groninger taal, cultuur, geschiedenis en landschap centraal staan.

Bij het bestelproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Bewaar deze gegevens goed, omdat u hiermee kunt inloggen en de lessen downloaden.

Beschrijving

BESTELPROCES
Bij het bestelproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Bewaar deze gegevens goed, omdat u hiermee kunt inloggen en de lessen downloaden. Wanneer u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u gebruik maken van de ‘Wachtwoord vergeten‘ optie onder het inlogscherm.
Een licentie loopt na een jaar vanzelf af.
Bekijk ook de Algemene Voorwaarden

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Lespakket” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Algemene voorwaarden

ADOBE READER
Voor het openen van onze producten heeft u Adobe Reader nodig; download dit programma hier.


I Gebruikersovereenkomst

U wordt vriendelijk verzocht deze Gebruikersovereenkomst zorgvuldig door te lezen alvorens de Website te gebruiken. Als in deze Gebruikersovereenkomst wordt verwezen naar de Website, wordt hiermee bedoeld www.deplatenkoffervan ede.nl.
Bij de maker (s) worden bedoeld Merel Thomése en Maschinka Bosman.
Door deze Website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende Gebruikersovereenkomst.
Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de Gebruikersovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de Website.

II Gebruik van de Website

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik maken van de (inhoud van de) Website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruikersovereenkomst;
  • handelen in strijd met de rechten van de makers;
  • virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de Website kunnen aantasten, de toegang tot de Website
    verhinderen en/of beperken en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de Website onredelijk belasten;
  • ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website

III Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
vormgeving van de Website berusten uitsluitend bij de makers.

IV Aansprakelijkheid en vrijwaring

De makers kunnen voorts niet garanderen dat de Website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie.
De makers zijn is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruikersovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de Website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden,
bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
De makers zijn voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen.
U vrijwaart de makers voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruikersovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de Website.
Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruikersovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan de makers, behouden de makers zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst en de wet. Bovendien hebben de makers daardoor het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.
De informatie en producten die beschikbaar zijn gemaakt op de Website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen, verbeteringen en wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
De makers zijn niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website voor de gebruiker(s).

V Abonnement

Een lidmaatschap kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Voor de duur van het abonnement verkrijgt de abonnee het niet-overdraagbare recht tot toegang tot de Website.
Alle abonnementen eindigen automatisch na afloop van 24 maanden.
De bedenktermijn van 14 dagen na aankoop is niet toepasbaar, omdat de bestanden kunnen gedownload worden na aankoop.
Restitutie binnen 14 dagen is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen wanneer de klant aannemelijk maakt dat ze het lespakket niet gaat gebruiken.
Alle rechten, waaronder auteursrechten en databankrechten, berusten bij de makers.
De abonnee erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
De abonnee mag de Website slechts raadplegen en de beschikbare materialen printen ten behoeve van zijn/haar werk op de betreffende basisschool of ten behoeve van eigen, persoonlijke en niet commerciële doeleinden.

De makers verstrekken aan de abonnee een inlogcode waarmee toegang kan worden verkregen tot de Website. Gebruik van deze inlogcode is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de abonnee.
Het is de abonnee niet toegestaan om de toegekende inlogcode aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. De abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de inlogcode door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan de makers zijn een boete verschuldigd van € 1250,- per overtreding en € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.

VI Overige Bepalingen

De makers behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruikersovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website. Op de Gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruikersovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Groningen.